Pakalbėkime apie temas kurios aktualios

By: vsdksemenas | February 02, 2017

Tyrimai grunto atliekami tiesiant kelius

Pirmasis tyrinėjimų etapas tai tyrinėjimai, kurių tikslas parinkti

geriausią kelio trasos variantą ir vėliau sudaryti jo techninį projektą. Todėl šis etapas yra svarbiausias. Siame etape nustatoma vietovių, kuriomis tiesiamas kelias, geologinė sąranga, geomorfologinės ir hi­drogeologinės sąlygos, geologiniai procesai, kelio sankasos pagrindų ir sankasos gruntų fizinės bei mechaninės savybės. Tyrinėjama ne tik­tai kelio juosta, bet ir šalia jos. Norint išspręsti šiuos visus uždavi­nius, daroma inžinerinė geologinė nuotrauka. Esant paprastoms in­žinerinėms geologinėms sąlygoms, ji apima 300-500 m pločio juostą, esant sudėtingoms sąlygoms iki 1 km ir daugiau. Sudėtingose vie­tose tyrinėjama ne tiktai trasos ašis, bet ir skerspjūviai. Inžinerinė geologinė nuotrauka papildoma aerogeologiniais tyrinėjimais.


Gręžinių išdėstymas, kai kelio trasa eina per pelkę fotonuotrauka, aerovizualiniais ir kt. Norint nustatyti kelio trasos geologinę sąrangą, gręžiami gręžiniai, kasami kasiniai, valomos ato­dangos. Lygumoje gręžiniai ir kasiniai daromi kelio ašyje, kalnuotose vietose — ir skerspjūviuose. Gręžiniai paprastai esti tik 5 m gylio, retai — iki 10 m. Jie gręžiami labai įvairiai. Lygumose vienam kilo­metrui kelio trasos pakanka dviejų gręžinių. Trasai einant per pelkę, gręžiniai gręžiami 200-250 m atstumais, skerspjūviuose — 100— 200 m atstumais (22.7 pav.). Gręžiniai turi kirsti visą pelkių gruntų storymę. Atšlaitėse, nuošliaužose, nuobirynuose ir griūčių vietose skerspjūviuose gręžiami 2-3 gręžiniai 300-500 m atstumu (22.8 pav.). Kiekvienoje griovoje arba upelyje papildomai gręžiama vienas arba du gręžiniai. Tose vietose, kur bus tiltai ir tuneliai, gręžiami 20-50 m ir gilesni gręžiniai. Iškasose gręžiniai esti 3-4 m gilesni, negu iškasa (22.9 pav.). Tose vietose, kur bus pylimai, gręžiami 7— 10 m gylio gręžiniai. Tyrinėjant kelio trasą, taikomi statinio ir dina­minio zondavimo būdai. Zondavimo taškai esti 100-200 m atstumais trasos ašyje ir skerspjūviuose.
Remiantis lauke surinkta medžiaga, rašoma ataskaita. Aiškina­majame rašte aprašomas kiekvienas tyrinėtas trasos variantas, pagal piketus apibūdinant reljefo ypatybes, gruntų sudėtį.

Šaltinis kuriuo remtasi: https://lt.wikipedia.org/wiki/Dirvo%C5%BEemis

Taip pat naudotas šis straipsnis: Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant civilinius statinius